Customer Service
서울본사 : 서울시 중구 남대문로5가 631 STX 남산타워빌딩 3층
           TEL 02-316-5605(수출), 02-316-5627(수입)
부산사무소 : 부산 중구 중앙동 83-5 STX팬오션 부산빌딩 15층
           TEL 051-400-2020~3(수출), 051-400-2043(수입)

영업, 선적문의, CY/CFS 및 관할세관의 담당자 정보는 각 서비스루트 하단을 참조해 주십시오